Tuesday, September 25, 2018

Mark Siderits – Đạo Phật như Triết học (02)


Đạo Phật như Triết học
Một Dẫn nhập
Mark Siderits
CHƯƠNG HAI
Đạo Phật ban đầu: Những Giảng dạy Cơ bản

Trong chương này, chúng ta sẽ thăm dò những giảng dạy cơ bản của đạo Phật thời đầu, những giảng dạy của đức Phật và những học trò trực tiếp của ngài. Điều này sẽ dùng để giới thiệu một tập hợp gồm những nguyên lý vốn tất cả những triết gia đạo Phật đều chấp nhận. Trong những chương sau chúng ta sẽ xem xét những triết gia đạo Phật khác nhau đã khai triển thế nào những giảng dạy cốt lõi này trong những phương cách khác biệt. Nhưng trước khi chúng ta nắm được những ý tưởng cơ bản đó vốn chung cho tất cả những trường phái đạo Phật, có thể là ích lợi để nói một vài lời về cuộc đời đức Phật.

Friday, September 21, 2018

Mark Siderits – Đạo Phật như Triết học (01)

Đạo Phật như Triết học
Một Dẫn nhập

Mark Siderits

Đạo Phật như Triết học

Nội dung


Lời nói đầu
Chữ tắt và những nguồn dịch thuật

Saturday, September 15, 2018

Harari – Bạn biết ít hơn bạn nghĩ mình biết

Bạn biết ít hơn bạn nghĩ mình biết
(21 Bài học cho Thế kỷ 21)
Yuval Noah HarariPHẦN IV
Sự thật

Nếu bạn cảm thấy choáng ngợp và rối trí trước tình trạng xáo trộn khó khăn trên khắp thế giới, bạn đang theo đúng đường tiến. Những tiến trình toàn cầu đã trở nên quá phức tạp cho bất kỳ một người đơn độc nào để hiểu. Khi đó, bạn có thể biết sự thật về thế giới, và tránh rơi thành nạn nhân của tuyên truyền và thông tin sai lạc, như thế nào?

Tuesday, September 11, 2018

Harari – Tuyệt vọng và hy vọng

Tuyệt vọng và hy vọng
(21 Bài học cho Thế kỷ 21)
Yuval Noah HarariPHẦN III
Tuyệt vọng và hy vọng

Mặc dù những thử thách đều chưa từng có, và mặc dù những bất đồng đều sôi nổi mãnh liệt, loài người có thể vươn gắng lên để đối phó với cơ hội khó khăn mới, nếu chúng ta giữ được kiểm soát sự sợ hãi của mình và khiêm tốn hơn một chút trong những cái nhìn của chúng ta.


Saturday, September 8, 2018

Harari – Văn minh & Tôn giáo

Harari – Văn minh & Tôn giáo
(21 Bài học cho Thế kỷ 21)
Yuval Noah Harari

(←... tiếp theo)PHẦN II
Thử thách chính trị

Việc sát nhập kỹ thuật tin học và kỹ thuật sinh học đe dọa những giá trị cốt lõi thời nay của tự do và bình đẳng. Bất kỳ giải pháp nào cho thử thách kỹ thuật đều phải gồm có sự hợp tác trên toàn thế giới. Nhưng chủ nghĩa dân tộc, tôn giáo và văn hóa phân rẽ loài người vào thành những phe phái thù địch và làm sự hợp tác trên một tầng mức toàn cầu thành rất khó khăn.

Saturday, September 1, 2018

Harari – Tan Vỡ Ảo Tưởng

Tan Vỡ Ảo Tưởng
(21 Bài học cho Thế kỷ 21)
Yuval Noah Harari21 bài học cho thế kỷ 21

Dẫn Nhập [1]