Wednesday, May 25, 2016

Plato – Theaetetus (5)

Theaetetus
(Theaetetōs)

Plato (Πλάτων, Plátōn, 428/427– 348/347 TCN)
3.7 Phản bác cuối cùng với D1: [183c4–187a8]

Socrates: Vậy chúng ta buông tha cho người bạn của bạn, Theodorus. Nhưng chúng ta vẫn chưa thừa nhận với ông ta rằng mỗi người là thước đo của tất cả những sự vật việc, nếu người ấy không là một người hiểu biết. Và chúng ta sẽ không chấp thuận rằng hiểu biết là tri giác, không ở dù bất kỳ mức độ nào trên đường hỏi đáp thăm dò với giả định rằng tất cả mọi sự vật việc đều trong chuyển động; chúng ta sẽ không chấp thuận điều đó, trừ khi Theaetetus ở đây có một vài cách nào khác để nói nó cho rõ.

Wednesday, May 11, 2016

Plato – Theaetetus (4)


Theaetetus
(Theaetetōs)

Plato (Πλάτων, Plátōn, 428/427– 348/347 TCN)

[169a]
Theodorus: Socrates, không là điều dễ dàng để một ai là người đã ngồi xuống cạnh bạn rồi từ chối, không nói chuyện. Đó đã tất cả là vô lý lúc nãy đây, khi tôi đã giả vờ rằng bạn sẽ để cho tôi mặc áo khoác của tôi, và không dùng đến ép buộc như những người Sparta. Khác xa với thế, đối với tôi, bạn xem dường có hướng nghiêng sang những phương pháp của Sciron. [1] Những người Sparta bảo một người, hoặc cởi bỏ quần áo, hoặc xéo đi khỏi; nhưng bạn xem có vẻ thà đóng vai trò của Antaeus. [2] Bạn không để một bất kỳ người đến nào được đi, cho đến khi bạn buộc người ấy phải bỏ quần áo và vật lộn gay go với bạn trong một cuộc tranh luận.