Friday, April 27, 2018

Gombrich – Nguồn gốc và Ý nghĩa của những Ý tưởng của đức Phật (03)

Nguồn gốc và Ý nghĩa của những Ý tưởng của đức Phật
(What the Buddha Thought)
Richard Gombrich


Chương 3
Những Có-Từ-Trước Của Học Thuyết về Nghiệp trong tư tưởng đạo Brahmā

Trong chương này và chương kế tiếp, tôi sẽ cố gắng để phác họa những ý tưởng về tái sinh và nghiệp đã sớm có trước của India, vốn dần dần đưa đến những gì đã được đức Phật giảng dạy. Trong chương này, tôi sẽ bàn luận về tư tưởng đạo Brahmā, nhưng chỉ những phương diện của nó có liên quan chặt chẽ đến đề tài đó. Những phương diện khác của tư tưởng đạo Brahmā về cơ bản ảnh hưởng đến đức Phật, sẽ được hoãn lại đến chương 5.