Friday, April 27, 2018

Gombrich – Nguồn gốc và Ý nghĩa của những Ý tưởng của đức Phật (03)

Nguồn gốc và Ý nghĩa của những Ý tưởng của đức Phật
(What the Buddha Thought)
Richard Gombrich

(←...tiếptheo)Chương 3
Những Có-từ-trước của học thuyết Karma trong tư tưởng đạo Brahma


Trong chương này và chương sau, tôi sẽ cố gắng phác thảo những ý tưởng về tái sinh và nghiệp trước đó đã có của India, chúng đã dẫn đến những gì đã được đức Phật giảng dạy. Riêng chương này, tôi sẽ bàn luận về tư tưởng đạo Brahmā, nhưng chỉ những khía cạnh của nó có liên quan chặt chẽ đến đề tài đó. Những khía cạnh khác của tư tưởng đạo Brahmā về cơ bản ảnh hưởng đến đức Phật được hoãn lại đến chương 5.