Tuesday, August 31, 2021

Russell - Đưa vào Triết học Toán học

Introduction to Mathematical Philosophy

Đưa vào Triết học Toán học

 

BERTRAND RUSSELL 

 

 

 

 

Lời Giới thiệu từ áo bìa sách (1919)

 

Quyển sách này có ý định dành cho những ai là người không quen biết sẵn với những đề tài nó giải quyết, và không có nhiều kiến ​​thức về toán học hơn những gì có thể đã nhận được ở một trường tiểu học phổ thông hay ngay cả ở trường Eton. Nó mô tả trong hình thức cơ bản định nghĩa lôgích về số, phân tích khái niệm về thứ bậc, học thuyết hiện đại về vô hạn, và lý thuyết về những mô tả và những lớp như là những ký hiệu tưởng tượng. Những phương diện còn tranh luận và không chắc chắn hơn của đề tài đều tùy thuộc trên những sự việc đó, vốn bây giờ có thể được xem như kiến ​​thức đã nhận được từ khoa học. Những sự việc này được giải thích không dùng những ký hiệu, nhưng trong một cách thức để cho những người đọc một hiểu biết tổng quát về những phương pháp và những mục đích của lôgích toán học, vốn đã hy vọng nó sẽ không chỉ là quan tâm của những người mong tiến tới một nghiên cứu nghiêm chỉnh hơn về ngành học này, nhưng cũng với giới rộng hơn, gồm những người thấy có một ước muốn để biết những vòng bi quay của khoa học hiện đại quan trọng này.

Friday, August 27, 2021

Hume – Những Đàm Thoại Về Tôn Giáo Tự Nhiên (03)

 Những Đàm thoại về Tôn giáo Tự nhiên

Dialogues on Natural Religion

David Hume
Phần II

Tóm lược

 

Bây giờ Demea chen vào câu chuyện và hỏi không biết có phải chỉ bản chất của Gót đang là đối tượng hoài nghi hay sự là-có của Gót là đối tượng hoài nghi? Những người bạn ông đoan chắc với ông đó là trường hợp thứ hai. Chà, ông nói tiếp, liên quan đến vấn đề thứ hai, để tuyên bố rằng chúng ta thực sự có thể hiểu được bản chất của Gót thì bất kính cũng gần như tuyên bố rằng hoàn toàn không có Gót gì cả. Gót, ông tuyên bố, vốn vượt quá mức hiểu biết của con người, và nhất thiết phải là bí ẩn với chúng ta.