Sunday, January 21, 2018

Plato – Republic (10)


Plato
The Republic 

(Πλάτων - Πολιτεία)
QUYỂN 7
[514a – 541b]


Tổng quát
Quyển 7 bắt đầu với câu chuyện nổi tiếng Dụ ngôn Cái Hang [1], có mục đích cùng với dụ ngôn Mặt trờidụ ngôn Đường thẳng Phân Đoạn, ở cuối quyển 6 trước đó (517b), để minh họa những ảnh hưởng của giáo dục trên hồn người (514a). Nó dẫn đến một thảo luận ngắn nhưng quan trọng về giáo dục (518b-519b), trong đó Socrates giải thích rõ ràng rằng mục đích của giáo dục là để xoay hồn người (tinh thần/tâm lý) lại, bằng cách chuyển hướng những ham muốn của nó.

Saturday, January 13, 2018

Plato – Republic (09)


Plato
Republic
QUYỂN 6

Những triết gia thực thì trái ngược với những người vẫn thông thường được gọi là triết gia. Những triết gia đích thực phải thấu hiểu những vấn đề quan trọng nhất (503e), những nội dung dẫn đến kiến thức về Thể dạng của cái Tốt (504e-505b). Socrates không thể giải thích trực tiếp điều này là gì, nhưng trong dụ ngôn Mặt trời và dụ ngôn Đường thẳng Phân Đoạn, ông cố gắng đem lại một giải thích gián tiếp về chúng (507a-511e).

Tóm tắt (484a-502c) 
Bạn không nghĩ rằng một thuyền trưởng thực sẽ bị những người đi trên thuyền gọi là một người thực sự biết ngắm sao, một người bép xép nói nhiều, và một người chẳng làm nên việc gì cả trên con thuyền được lèo lái theo cách đó?