Sunday, February 18, 2018

Gombrich – Nguồn gốc và Ý nghĩa của những Ý tưởng của đức Phật (01)

Nguồn gốc và Ý nghĩa của những Ý tưởng của đức Phật
(What the Buddha Thought)

Richard GombrichNỘI DUNG
Lời nói đầu
Kiến thức Cơ bản
Những chữ viết tắt

1. Dẫn nhập
2. Nói Thêm Về Nghiêp Và Môi Trường Xã Hội Của Nó
3. Những Có-Từ-Trước Của Học Thuyết về Nghiệp trong tư tưởng đạo Brahmā
4. Những Có-Từ-Trước Trong Đạo Jain
5. Đức Phật Giảng ‘Vô Ngã’ Đã Với Nghĩa Gì?
6. Những Giá Trị Tích Cực Của Đức Phật: Thương Yêu Và Từ Bi
7. Thẩm định Chứng cớ
8. Tất Cả Đều Đang Cháy: Tính Chất Trung Tâm Của Lửa Trong Tư Tưởng Của Đức Phật
9. Nhân Quả Và Tiến Trình Không-Ngẫu Nhiên
10. Nhận Thức, Ngôn Ngữ, Nirvāṇa
11. Lập trường Thực dụng và Phong thái Trí thức của đức Phật
12. Đức Phật Như Một Nhà Châm Biếm: Những Thuật Ngữ Của Giới brahmin Như Những Ẩn Dụ Xã Hội
13. Có Phải Quyển Sách Này Để Tin Theo Không?
14. Phụ Đính: Đức Phật Lấy Dùng Bốn (Hay Năm) Thuật Ngữ Đạo Brahmā

Chú thích
Thư mục
Index