Monday, May 19, 2014

Plato – Phaedo (02)

Phaedo
(Về Hồn-người)

(Φαίδων, Phaidōn)
Plato (Πλάτων, Plátōn, 428/427– 348/347 TCN)


(63a)
Simmias nói: “Socrates, nhưng bản thân tôi thực sự nghĩ rằng rằng bây giờ Cebes có một luận điểm. Tại sao con người thực sự khôn ngoan sẽ muốn tránh những dịch vụ của những bậc thầy tốt hơn bản thân họ, và dễ dàng rời bỏ họ. Và tôi nghĩ Cebes đang nhắm lập luận của mình vào ông, vì ông đang cho thấy rời bỏ chúng tôi rất nhẹ nhõm, và rời bỏ những bậc thầy tốt đó, như chính ông nói, những vị gót”.
Cả hai bạn đều có lý, trong những gì các bạn nói, và tôi nghĩ bạn muốn nói rằng với điều này tôi phải làm một biện hộ, như thể tôi trong tòa án.
Ông chắc chắn phải thế, Simmias nói.