Saturday, January 9, 2021

Ronkin - Siêu Hình Học Đạo Phật Ban Đầu

SIÊU HÌNH HỌC ĐẠO PHẬT BAN ĐẦU

Sự Hình Thành Một Truyền Thống Triết Học

Early Buddhist Metaphysics: The Making of A Philosophical Tradition

Noa Ronkin

 

 Nội Dung

Lời Cảm Ơn – Những Chữ Viết Tắt

Giới thiệu: Đặt định tư tưởng học thuyết Theravada – hướng tới một triết học đạo Phật so sánh

Tư tưởng đạo Phật trong diễn trường triết học – Triết học kinh viện và Abhidhamma từ hướng nhìn của triết học so sánh tôn giáo – Phương pháp và Phạm vi – Sự chuyển dịch học thuyết từ giảng dạy của Đức Phật sang Abhidharma: những nhận xét mở đầu – Khái lược những chương sách

Tuesday, January 5, 2021

Alexander Wynne - Phủ Định Ātman

 Ātman và sự Phủ Định Của Nó

Một phân tích khái niệm và trình tự thời gian của tư tưởng đạo Phật ban đầu

 Alexander Wynne

 

 Ātman và sự Phủ Định Của Nó [1]

 

Sự phủ nhận rằng một con người có riêng một “cái-tôi” hay “hồn người” thì có lẽ là giảng dạy nổi tiếng nhất trong đạo Phật. Chắc chắn là điểm phân biệt quan trọng nổi bật nhất của nó, như G. P. Malalasekera đã nói rõ: “trong sự phủ nhận của nó về bất kỳ một hồn người hay một cái-tôi thực vĩnh viễn, đạo Phật đứng riêng một mình”, [2] Một quan điểm tương tự của đạo Phật Sri Lanka ngày nay đã được Walpola Rahula phát biểu : “đạo Phật đứng duy nhất trong lịch sử loài người trong việc phủ nhận sự tồn tại của một Hồn Người, Tự ngã hay Ātman như vậy”. [3] Học thuyết “Vô Ngã”, hay “không có hồn người” (Sanskrit: anātman; Pāli: anattan) thì đặc biệt đáng chú ý vì nó được chấp nhận rộng rãi và trường tồn qua lịch sử. Nó đã là tin tưởng phổ thông của hầu như tất cả những trường phái nổi tiếng của đạo Phật India (ngoại lệ đáng chú ý là Pudgalavāda), [4] và vẫn tồn tại, không thay đổi đến nay. Do đó, quan điểm Theravāda cổ điển của Buddhaghosa rằng “Chỉ có sự đau khổ, nhưng không ai đau khổ” [5] thì giống hệt với quan điểm của Śāntideva, nhà Mahāyāna India nổi tiếng, rằng “cá thể con người trải qua đau khổ không tồn tại”, [6] và cả hai quan điểm đều được phản ảnh trong quan điểm Theravāda ngày nay của Mahasi Sayadaw rằng “không có con người hay hồn người ” [7] và quan điểm Mahāyāna ngày nay của đức Dalai Lama thứ 14 rằng “Đức Phật đã dạy rằng… tin tưởng của chúng ta vào một cái-tôi độc lập là gốc rễ của mọi đau khổ”. [8]

Sunday, December 27, 2020

Rovelli – Thứ tự của thời gian

Thứ tự của thời gian

The Order of Time

(L’ordine del tempo)

Carlo Rovelli

 

 Thứ tự của thời gian [1]

 

NỘI DUNG

 

Trang Nhan đề - Bản quyền - Dâng Tặng - Ghi Chú Của Tác Giả

Có Lẽ Thời Gian Là Sự Bí Ẩn Lớn Nhất

Phần I SỰ VỠ VỤN CỦA THỜI GIAN

1. Mất Thống nhất

2. Mất Hướng

3. Sự Chấm dứt của thời Hiện tại

4. Mất Độc lập

5. Quanta của thời gian

Phần II THẾ GIỚI KHÔNG THỜI GIAN

6. Thế giới được làm thành từ những biến cố, không từ những sự vật việc

7. Sự bất cập của những nguyên tắc khoa học cơ bản

8. Động lực học như sự Tương quan

Phần III NHỮNG NGUỒN THỜI GIAN

9. Thời gian là sự Không biết

10. Nhìn Xa

11. Những gì nổi lên từ một điểm đặc biệt

12. Mùi bánh Madeleine

13. Nguồn Thời gian

Người Chị Dỗ Dành Giấc Ngủ

Hình ảnh Vay Mượn - Ghi chú – Index - Giới thiệu tác giả

 

Saturday, October 17, 2020

Mark Siderits – Đạo Phật như Triết học (10)

Đạo Phật như Triết học

Một Dẫn nhập

Mark Siderits

 (←...tiếptheo)

 

 

 
 CHƯƠNG MƯỜI

 

Trường Phái Diṅnāga: Tri Thức Học Đạo Phật

 

Những trường phái và những vận động đạo Phật chúng ta đã khảo sát cho đến giờ tất cả đều có những tên gọi phân biệt riêng của chúng: đạo Phật ban đầu, Abhidharma, Mahāyanā, Theravāda, Vaibhāṣika, Sautrāntika, Yogācāra, Madhyamaka. Không như thế là trường phái vốn là đề tài của chương này. Vì nó được nhà lôgích Diṅnāga (480 – 540) sáng lập, những học giả thời nay thường nói về nó như trường phái của Diṅnāga. Nhưng nó cũng được gọi là ‘Yogācāra-Sautrāntika’, và đôi khi chỉ là ‘lôgích học đạo Phật’. Những học giả không có một tên duy nhất cho nó, vì không có một tên gọi nào vốn những người đạo Phật India cổ điển đã dùng cho tất cả những nhà tư tưởng trong truyền thống này. Đây có lẽ vì nó là một trường phái trong một ý nghĩa khác với những trường phái chúng ta đã xem xét đến giờ. Mục đích của nó không là để nói rõ ràng một con đường đặc biệt nào đi đến nirvanā. Thay vào đó, nó bắt đầu vào việc phát triển những dụng cụ triết học vốn nó hy vọng những người đang theo một bất kỳ nào trong một số những con đường khác nhau đều dùng. [1]

Thursday, October 8, 2020

Mark Siderits – Đạo Phật như Triết học (09)

Đạo Phật như Triết học

Một Dẫn nhập

Mark Siderits

 

(←...tiếptheo)

 CHƯƠNG CHÍN

 

Madhyamaka: Học thuyết về Không

 

Quan điểm rằng tất cả mọi sự vật việc đều trống rỗng, hay không có yếu tính, thì dứt khoát là của triết học Mahāyanā. Trong chương trước, chúng ta xem xét Yogācāra đã cố gắng để bảo vệ học thuyết này như thế nào, bằng trở lại, cho nó một diễn giải Duy Ý. Bây giờ là lúc để xem không biết học thuyết về Không [1] có thể được lập luận chính đáng về mặt triết học hay không, khi nó được tiếp nhận theo những nghĩa trực tiếp. Đây là những gì trường phái Madhyamaka tuyên bố. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét một số luận chứng then chốt của những nhà bình luận Madhyamaka cho phát biểu rằng tất cả những sự vật việc thì trống rỗng. [2] Chúng ta cũng sẽ xem xét một số phản đối chính với quan điểm của Madhyamaka. Và như mọi lần, chúng ta sẽ thăm dò những hệ quả theo hướng giải thoát của quan điểm chúng ta đang xem xét. Nhưng trước khi chúng ta làm một bất kỳ nào của việc này, chúng ta cần phải là rõ ràng về những khó khăn đối diện với bất cứ ai là người tiếp nhận học thuyết về Không với không phê phán về những gì từng được gán cho nóĐiều này sẽ khiến chúng ta có khả năng để giải quyết những cách thức khác nhau vốn có thể giải thích Madhyamaka, và tại sao một vài giải thích có thể là hợp lý tin cậy hơn những giải thích khác.