Friday, January 25, 2019

Hume – Đời Tôi

Đời Tôi 
(1777)
David Hume
(1711-1776)1.

Vắn tắt về David Hume

David Hume (1711-1776) chắc chắn là một trong những triết gia có ảnh hưởng nhất của thời kỳ Hiện đại. Sinh quán ở Edinburgh, Scotland, lược kê những tác phẩm triết học quan trọng của ông: A Treatise on Human Nature /Một Chuyên Luận Về Bản Chất Con Người (1739), Essays, Moral and Political /Những Tiểu Luận, Đạo Đức Và Chính Trị (2 quyển, 1741-1742), An Enquiry Concerning Human Understanding/Một Thăm Dò Về Khả Năng Hiểu Biết Của Con Người (1748), và An Enquiry Concerning the Principles of Morals/Một Thăm Dò Về Những Nguyên Lý Của Đạo Đức (1751). Dialogues Concerning Natural Religion /Những Đàm Thoại Liên Quan Đến Tôn Giáo Tự Nhiên (chỉ cho xuất bản sau khi ông mất). Ông cũng soạn bộ The History of England / Lịch Sử England. (6 quyển)