Tuesday, November 7, 2023

Russell – Thông điệp chính trị cuối cùng

Thông điệp chính trị cuối cùng của Bertrand Russell

về Palestine (1970)

Bertrand Russell

 

 

 
1.

Bertrand Russell mất ngày 2 tháng 2 năm 1970, thọ 98 tuổi. Hai ngày trước đó, ông đã soạn một thông điệp gửi tới Hội Nghị Quốc Tế Những Dân Biểu Quốc Hội, sắp họp ở Cairo, đương khi những không kích của Israel đang tiến sâu vào lãnh thổ Egypt. (Chiến tranh Tiêu hao giữa Israel-Egypt, 1967-1970, sau Chiến tranh Sáu ngày,1967). Thông điệp này của Russell đã được đọc trong hội nghị, sau khi ông đã mất một ngày trước đó (ở Wales, U.K). Trong thông điệp chính trị này, ông đã nhận xét rằng:

 

Bi kịch của người dân Palestine là đất nước của họ đã bị một thế lực ngoại bang “trao” cho một dân tộc khác để thành lập một nhà nước mới. Kết quả là hàng trăm ngàn người dân vô tội bị biến thành vô gia cư vĩnh viễn. Với mỗi xung đột mới, số lượng của họ lại tăng lên”.