Monday, July 25, 2022

Shapiro – Suy Nghĩ Về Toán Học (06)

Suy Nghĩ Về Toán Học

(Triết Học Toán Học)

 Stewart Shapiro

←...tiếp theo) 

 

 

 


6

THUYẾT HÌNH THỨC: NHỮNG PHÁT BIỂU TOÁN HỌC CÓ NGHĨA GÌ KHÔNG?

 

Quan sát dễ dãi cho thấy, hay có vẻ như vén mở lên cho thấy, rằng nhiều hoạt động toán học bao gồm sự vận dụng của những ký hiệu ngôn ngữ theo những luật nhất định. Nếu một người nào đó làm toán số học thiết lập một câu trong dạng a x b = c, sau đó người ấy có thể viết câu tương ứng b x a = c. Nếu người ấy cũng có được một câu như a0, sau đó người ấy được quyền viết c / a = b. Những phần sơ đẳng và cao cấp của toán học đều như nhau, có chung đặc điểm này, ít nhất xuất hiện như như sự vận dụng theo quy luật-điều khiển.