Tuesday, May 28, 2024

Noam Chomsky – Cấu Trúc Của Ngôn Ngữ (04)

CẤU TRÚC CỦA NGÔN NGỮ

(The Architecture Of Language)

Noam Chomsky

 (← ... tiếp theo)

 

 

 

 

  

Về phần vấn đề khó khăn hơn nhiều của những mức độ biểu tả (ngôn ngữ), cũng có những ý kiến khác nhau và những ý tưởng đáng chú ý, nhưng đã được hiểu thì đương nhiên là ít hơn nhiều. Lấy thí dụ, giả định rằng một người tin rằng một diễn đạt của ngôn ngữ tự nhiên thì ghép kết nối với “ngôn ngữ của suy nghĩ” (LOT) [1] . Một số thuộc tính của diễn đạt phải ấn định diễn đạt ngôn ngữ thì ghép kết nối với diễn đạt nào của LOT. Phương diện nào trong cách chúng ta giải thích diễn đạt là phần của khả năng ngôn ngữ, và phương diện nào thuộc về “ngữ nghĩa của LOT”? Có những phỏng đoán, nhưng không có gì nhiều hơn.

Wednesday, May 15, 2024

Noam Chomsky – Cấu Trúc Của Ngôn Ngữ (03)

CẤU TRÚC CỦA NGÔN NGỮ

(The Architecture Of Language)

 Noam Chomsky

 (← ... tiếp theo)

 

 


THẢO LUẬN

 

Người xem-nghe được mời đặt câu hỏi và cũng viết, gửi những câu hỏi cho nhanh tiện. Rama Kant Agnihotri, giáo sư ngữ học, khoa trưởng, trường đại học Delhi đã chủ tọa buổi thảo luận. Trò chuyện sau đây diễn ra sau đó.

 

Chomsky (nói với Agnihotri): Tại sao tôi không tự mình đọc những câu hỏi; làm thế, sẽ đơn giản hơn.

Agnihotri : Tôi đang cố phân loại chúng trước đã, nhưng có vẻ như...

Chomsky : Được rồi, ông muốn làm việc đó; hãy làm việc đó.

Agnihotri : Nếu ông có thể trả lời những câu hỏi này trước; Tôi sẽ tiếp tục đưa cho ông thêm nhiều nữa.

Chomsky : Đó là kiểm duyệt, có sự kiểm duyệt đang diễn ra ở đây ! (nói đùa cho vui)