Thursday, April 18, 2019

Lange – Lịch Sử Triết Học Duy Vật (04)LỊCH SỬ TRIẾT HỌC DUY VẬT
Và Phê Bình về Sự Quan Trọng Hiện nay Của Nó

Friedrich Albert Lange
(1829-1875)

Tư Tưởng Duy Vật Ở Greece Và Rome Sau Aristotle: Epicurus.