Monday, November 28, 2011

Plato - Republic (8)

Plato
The Republic 

(Πλάτων - Πολιτεία)


QUYỂN 7

Đã thay thế với bản nháp thứ hai - xem  ở đây:

http://chuyendaudau.blogspot.ca/2018/01/plato-republic-10.html


Lê Dọn Bàn tạm dịch - bản nháp thứ nhất
(Nov/2011)