Thursday, November 24, 2011

Plato - Republic (7)


Plato
Republic


Những triết gia đích thực.....

Viết lại - xem bản nháp thứ hai ở đây:

http://chuyendaudau.blogspot.ca/2017/12/plato-republic-09.html(Hết quyển 6)


Lê Dọn Bàn tạm dịch - bản nháp thứ nhất
(Nov/2011)