Friday, October 19, 2012

Emily Dickinson - Thiên đàng thật quá xa Não thức


Thiên đàng thật quá xa Não thức
Emily Dickinson

Heaven is so far of the Mind
(370)


Thiên đàng thật quá xa Não thức
Nên nếu não thức đã tan rã 
Chốn – của nó – theo Kiến trúc sư vẽ
Không thể lại chứng minh được –

Nó bao la – như Khả năng chúng ta –
Xinh đẹp –  như ý tưởng chúng ta –
Với Người có hội đủ ao ước
Nó chẳng đâu xa hơn, là Đây –

Emily Elizabeth Dickinson
Lê Dọn Bàn đọc và tạm dịch 
(Oct/2012)

 
[Heaven is so far of the Mind
That were the Mind dissolved—
The Site—of it—by Architect
Could not again be proved—

'Tis vast—as our Capacity—
As fair—as our idea—
To Him of adequate desire
No further 'tis, than Here —

Emily Elizabeth Dickinson (1830 –1886)]


Thiên đường duy nhất chúng ta biết tuyệt đối hoàn toàn chắc chắn là chốn này chúng ta đang sống, nơi này chúng ta đang ở. Emily Dickinson nói, “Nó chẳng đâu xa hơn, là Đây”. Emily nghi ngờ, nàng gạt bỏ chốn  thiên đàng “xa quá” – không biết tìm đâu - của nhà “Kiến trúc sư” đó, vốn chỉ vẽ hờ trong “não thức” con người; khi cái chết đến, não thức tan, thiên đường không còn vì mất chỗ!

Mark Twain cũng nói điều tương tự: “Hãy hát như không ai đương lắng nghe, hãy yêu như đã không bao giờ đớn đau, hãy múa như không ai đang nhìn, và hãy sống như thiên đường đương là trần gian này.

“Hãy sống – bây giờ - ở đây - như thiên đường là trần gian này”.

Lê Dọn Bàn tạm dịch - bản nháp thứ nhất 
(Oct/2012)